Tarihçe

Özel Yüksek Okul Dönemi (1963 – 1971)

Fakültemizin ilk çekirdeğini oluşturan “Özel İstanbul Eczacılık Yüksek Okulu” Murat Barıştıran ve ortaklarının sahip olduğu “Rehber Kolektif Şirketi” tarafından kurulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 9 Kasım 1963 tarihinde okulun açılmasına ve 22 Kasım 1963 tarihinde de öğretime başlanmasına izin verilmiştir. Eczacılık öğretimine 1 Kasım 1963’de aynı şirketin sahibi olduğu İstanbul Özel Dişhekimliği Yüksek Okulu ile birlikte Şişli’deki bir binada başlanmıştır. Bu okulların kurucu müdürlüğü Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan tarafından yürütülmüş ve daha sonra Özel Eczacılık Yüksek Okulu’nun müdürlüğüne Prof. Dr. Sarım Çelebioğlu getirilmiştir. Öğretim İstanbul Üniversitesi Tıp, Fen ve Eczacılık Fakültelerinin öğretim üyeleri tarafından yürütülmüş ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin öğretim programı aynen uygulanmıştır. Okul 1965’de Nişantaşı’ndaki yeni binasına taşınmış ve ilk mezunlarını 1967’de vermiştir. Okulda gündüz öğretiminin yanında gece öğretimi de yapılmıştır. Gece öğretiminin süresi de dört yıl olmakla birlikte yarıyıllarının süresi gündüzden ikişer hafta daha uzundur.

İİTİA Eczacılık Yüksek Okulu Dönemi (1971 – 1979)

Özel yüksek okullara temel olmak üzere çıkartılan 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Kanunu”nun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından 12 Ocak 1971’de iptal edilmesi ve bu kararın 9 Temmuz 1971’de yürürlüğe girmesi üzerine Türkiye’de özel yüksek okul dönemi sona ermiş ve bu okullarda bulunan öğrencilerin öğrenimlerini tamamlamaları için çıkartılan 1472 sayılı kanun ile bu okullar resmîleştirilerek üniversite ve akademilere bağlanmıştır. Bu kapsamda Özel İstanbul Eczacılık Yüksek Okulu’nun yönetimi de “İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi”ne (İİTİA) bağlanmış ve 9 Temmuz 1971’de “İİTİA Eczacılık Yüksek Okulu” kurulmuştur. Önce okulun tasfiyesine karar verilerek 1971 – 1974 döneminde yeni öğrenci alınmamış ancak daha sonra 1975 yılından itibaren yeniden öğrenci alınmasına başlanmıştır. Bu dönemde de öğretim programında bir değişiklik olmamıştır. Okulun müdürlüğü önce Prof. Dr. Nurettin Öktel ve daha sonra da Prof. Dr. Fahir Sanel tarafından yürütülmüştür.

İİTİA Eczacılık Bilimleri Fakültesi Dönemi (1979 – 1982)

1979 yılı başlarında İİTİA içinde fakülteler biçiminde örgütlenmeye gidilerek bir “Eczacılık Fakültesi” oluşturulmuş ve bu fakülte için ayrılan Akademi kadrolarına Prof. Dr. Fahir Sanel, Prof. Dr. Cemâl Omurtag, Doç. Dr. Solmaz Doğanca, Doç. Dr. Ünal Yars, Doç. Dr. Ayla Gürsoy, Doç. Dr. Bünyamin Varvar ve Doç. Dr. Ahmet Özbek atanmıştır. Oluşan Fakülte Kurulu ilk toplantısını 13 Haziran 1979 günü yaparak Fakültenin adının “Eczacılık Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilmesine karar vermiş ve dekanlığa Prof. Dr. Fahir Sanel’i seçmiştir. 22 Mayıs 1979 günü kabul edilip 2 Haziran 1979 günü yürürlüğe giren 2237 sayılı “1472 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmî Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun” okulun gelişimi bakımından bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanun ile okula öğretim üyesi ve asistan kadroları verilmiş ve böylece kalıcı bir öğretim kadrosunun oluşmasının yolu açılmıştır. Eczacılık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu 18 Haziran 1979 günü yaptığı toplantıda İİTİA Nişantaşı Eczacılık Yüksek Okulu’nun Fakülte ile birleştirilmesine ve kadrolarının Fakülteye aktarılmasına karar vermiş ve Akademi kadrosunda bulunan öğretim üyeleri bu kadrolara atanmıştır. Ekim 1979’da Doç. Dr. Emre Dölen ve Aralık 1979’da Doç. Dr. Turay Yardımcı öğretim üyesi olarak, Kasım 1979’da Dr. Süheyla Baykara, Dr. Nurdan Tözün ve Dr. Meral Keyer – Uysal da öğretim görevlisi olarak atanmışlardır. Bu dönemde Prof. Dr. Fahir Sanel 13 Haziran – 26 Eylül 1979 ve 21 Ocak – 31 Ağustos 1982, Prof. Dr Talât Cantez 26 Eylül 1979 – 30 Mayıs 1980 ve Doç. Dr. Emre Dölen 3 Haziran 1980 – 20 Ocak 1982 tarihleri arasında dekanlık görevini yürütmüşlerdir.

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dönemi (1982 - )

20 Temmuz 1982 tarihinde yayınlanan 41 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 14. maddesi ile “Marmara Üniversitesi” kurulmuş ve İİTİA Eczacılık Bilimleri Fakültesi de bu üniversiteye “Eczacılık Fakültesi” olarak bağlanmıştır. Bu dönemdeki en önemli olaylardan biri 1990 – 1991 döneminde Fakültenin 1965 yılından beri yerleşmiş olduğu ve artan öğrenci sayısı karşısında giderek yetersiz kalan Nişantaşı’ndaki binalardan halen içinde bulunduğu Haydarpaşa’daki tarihî binaya taşınmasıdır. Fakültemiz bu taşınma sonucunda daha geniş yere sahip olmuş ve altyapı sorunları büyük ölçüde çözülmüştür. Eczacılık Fakültesi Dekanlığına 31 Ağustos 1982’de Prof. Dr. İbrahim Gökaslan atanmış ve kendisinin 16 Aralık 1984’de vefatı üzerine 20 Aralık 1984 – 24 Nisan 1985 tarihleri arasında Doç. Dr. Turay Yardımcı Dekan Vekili olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Cemil Şenvar 24 Nisan 1985’de birinci kez ve 24 Nisan 1988’de ikinci kez dekan olarak atanmış ve 1990’da emekli olmuştur. Bundan sonra dekanlık görevi 1990-1996 yılları arasında Prof. Dr. Turay Yardımcı, 1996-1999 yılları arasında Prof. Dr. Meral Keyer – Uysal, 1999-2002 yılları arasında Prof. Dr. Emre Dölen, 2002 yılı içerisinde vekâleten Prof.Dr. Mert Ülgen, 2002-2008 yılları arasında Prof. Dr. Mürşit Pekin, 2008-2012 yılları arasında Prof. Dr. Sevim Rollas ve 2012-2015 yılları arasında Prof. Dr. Gülden Z. Omurtag tarafından yürütülmüştür. 02.07.2015 Tarihinde vekâleten, 15.07.2015 tarihinde ise asaleten atanan Prof. Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel 21.07.2016 tarihine kadar Dekanlık görevini yapmıştır. 27.07.2016 tarihinde YÖK tarafından Dekan atanıncaya kadar vekâleten Fakülte Vekil Dekanı olarak görev almıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 28.07.2017 tarihli ve 1574 sayılı yazısına istinaden 31/07/2017 tarihinden itibaren Prof.Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel Fakültemize Dekan olarak asaleten atanmıştır. Prof.Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU, 29 Eylül 2020 tarihinde dekan olarak asaleten atanmış ve halen bu görevini sürdürmektedir.

Fakültemiz 13 - 14 Eylül 2019 tarihlerinde M.Ü. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’ ndeki yeni binasına taşınmıştır.


Bu sayfa Eczacılık Fakültesi tarafından en son 27.02.2022 18:25:29 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM